GENÇDES kapsamında destek alınması halinde sözleşme aşamasında teminat aranmakta mıdır?


GENÇDES’te yer alan destek türlerinden yalnızca “Eser Üretim Desteği” için teminat gerekmektedir.  Destek alan, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak gösterebilir.  Anılan Kanunun 10’uncu maddesine göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil müşterek borçlu olarak gösterebilirler.